Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z wykonawcami?

Umowa z wykonawcą robót budowlanych to dokument, który stanowi podsumowanie wszystkich ustaleń, zakresu pracy, terminów oraz kosztorysu. Dzięki niemu zabezpieczamy się na wypadek jakichkolwiek problemów z jej wykonaniem, a kary umowne będą dodatkową motywacją do solidnego i terminowego wykonania robót.

 Zgodnie z prawem, umowa ustna jest ważna i wiąże strony, jednak w razie ewentualnego sporu lub sprawy w sądzie znacząco utrudnione będzie udowodnienie jej dokładnej treści lub nawet faktu jej zawarcia. Umowa powinna więc zostać zawarta na piśmie oraz zawierać kilka niezbędnych elementów.

Co musi znaleźć się w umowie?

  • data i miejsce jej zawarcia,
  • imię, nazwisko, adres oraz PESEL inwestora (jeżeli jest osobą fizyczną),
  • nazwa i siedziba firmy, adres, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub fakt wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP i REGON wykonawcy,
  • dokładny zakres powierzonych prac,
  • terminy wykonania robót (rozpoczęcia i zakończenia),
  • wynagrodzenie (kosztorys prac),
  • własnoręczne podpisy wszystkich stron.

Pamiętajmy, aby sprawdzić w jawnym rejestrze KRS lub CEIDG prawdziwość przedstawionych w umowie danych oraz upewnić się, że osoba reprezentująca drugą stronę jest do tego odpowiednio umocowana. Jeżeli osoba taka nie widnieje w rejestrze, należy poprosić o przedstawienie oraz załączyć do umowy odpowiednie pełnomocnictwo.

Na jakie elementy umowy szczególnie zwrócić uwagę?

W przypadku określania zakresu prac warto uwzględnić wszystkie możliwe opcje. Nie pomijamy żadnej czynności, typu wcześniejszy demontaż lub montaż niewielkich elementów. Gdy zakup materiałów leży po stronie wykonawcy podajmy w umowie ich klasę lub gatunek, a w razie zmiany zawsze podpisujmy dodatkowy aneks. Jeśli w umowie piszemy o stanie surowym lub domu pod klucz trzeba dokładnie opisać, co mamy na myśli. W przypadku umowy z konkretnym wykonawcą, np. dekarzem nie wystarczy zapis o pokryciu dachu. Szczegółowy wykaz prac powinien obejmować wszystkie etapy prac: od wstępnego krycia, aż po ułożenie właściwego pokrycia czy ocieplenia poddasza.

Podczas ustalania warunków umowy o roboty budowlane wykonawca powinien podać realny termin wykonania robót. Najlepiej jeśli przedstawi harmonogram konkretnych etapów prac. Nie zgadzajmy się na zapisy o możliwości opóźnienia prac, np. z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Pamiętajmy o określeniu wynagrodzenia: czy ma ono być ryczałtowe czy wypłacane po realizacji poszczególnych etapów pracy. Rzetelny wykonawca zgodzi się na zapis o gwarancji na wykonane prace oraz kary umowne za opóźnienia. Dodatkowo zastrzeżmy w umowie, że postanowienie o karze umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pamiętajmy, aby wybierać fachowców, którzy nie unikają kwestii podpisania umowy i są chętni do rozmów oraz negocjacji. Przed zawarciem umowy należy wyjaśnić wszelkie nurtujące nas kwestie i wątpliwości. Pamiętajmy również, że umowę w głównej mierze zawiera się na wypadek wszelkich niepowodzeń i potencjalnych konfliktów. Dbajmy więc o to, aby jej zapisy były jasne i szczegółowe.

W ramach naszych usług, na życzenie klienta przekazujemy listę sprawdzonych i rzetelnych firm budowlanych i instalacyjnych, które wielokrotnie sprawdziły się podczas setek naszych nadzorów. Służymy również radą i naszym wieloletnim doświadczeniem podczas zawierania umów o wykonawstwo.