Co zrobić z gotowym projektem domu? cz. 2

Adaptacja projektu budowlanego jest konieczna w przypadku prawie każdego projektu, a szczególnie ważna, gdy chodzi o gotowy projekt domu. W poprzednim artykule wyjaśniliśmy na czym polega oraz kto może ją wykonać, natomiast dzisiaj opowiemy, dlaczego jest niezbędna w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Choć formalnie adaptację wykonuje biuro projektowe to inwestor musi skompletować dokumenty wymagane na tym etapie przygotowania do budowy. Istnieje możliwość podpisania umowy z biurem projektowym na kompletację wszystkich potrzebnych uzgodnień i warunków. Biuro projektowe posiadając umocowanie od inwestora kompletuje szereg potrzebnych dokumentów do pozwolenia na budowę.

Konieczny jest m.in. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Warto również załączyć wszelkie rzuty, wymiary i wizualizacje projektu domu. Następnie niezbędne będą projekt domu, który spełnia warunki zawarte we wspomnianym miejscowym planie zagospodarowania, akt notarialny działki, warunki podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej, mapa do celów projektowych od geodety oraz dokumentacja geologiczna. W niektórych przypadkach trzeba dołączyć bonitację gruntu, wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz zgodę na lokalizację zjazdu z drogi.

Integralną częścią adaptacji projektu typowego jest tak zwane „PZT” czyli plan zagospodarowania terenu. PZT zawiera część opisową i graficzną. Opis zawiera wszystkie wymagane prawem budowlanym elementy między innymi takie jak usytuowanie budynku, elementy małej architektury, przyłącza instalacji, wjazd na działkę, usytuowanie śmietnika i terenów utwardzonych. Część graficzna to mapa z wymiarami, legendą, bilansem terenu oraz narysowanymi przyłączami. Plan zagospodarowania terenu adoptowanego domu musi być wykonany i podpisany przez głównego projektanta budowlanego, architekta oraz projektantów instalatorów z uprawnieniami.

Złożenie wniosku i wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na budowę składamy do starosty powiatowego, a w niektórych przypadkach do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Inwestor składa wypełniony wniosek lub zgłoszenie we właściwym urzędzie w wydziale architektury lub urbanistyki. Uproszczona procedura polegająca na zgłoszeniu budowy możliwa jest jedynie w przypadku budowy domu, którego obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę. Obszar ten wyznaczany jest przez biuro projektowe na etapie adaptacji projektu.

Wraz z wnioskiem należy dołączyć 4 egzemplarze zaadaptowanego projektu budowlanego uzupełnionego o wszystkie ustalenia, pozwolenia i zaświadczenia, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, jeśli jest wymagana, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na wydanie decyzji urząd ma 65 dni. Jeśli we wniosku brakuje dokumentów zostaniemy zobligowani do ich uzupełnienia. Pozwolenie na budowę staje się ważne po 14 dniach. W przypadku zgłoszenia budowy urząd ma 21 dni na wydanie sprzeciwu. Po tym czasie możemy rozpocząć prace budowlane (budowę musimy zacząć w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji). Trzeba również pamiętać, aby 7 dni przed rozpoczęciem budowy poinformować inspektorat budowlany oraz zgłosić dziennik budowy.

Biorąc pod uwagę szereg wymienionych obowiązków oraz formalności nie warto ryzykować. Adaptację gotowego projektu o wiele wygodniej i bezpieczniej jest zlecić pracowni, która się w tym specjalizuje. Zlecając powyższe usługi pracowni projektowej Thermoprojekt możecie mieć Państwo pewność, że dotrzymane zostaną wszelkie terminy, a wszystkie formalności zostaną załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami.