Badania geologiczne dla potrzeb projektu budowlanego

Celem badań geotechnicznych jest rozpoznanie budowy geologicznej podłoża budowlanego i występujących w tym podłożu warunków hydrologicznych, cech fizycznych i mechanicznych gruntów oraz innych własności gruntów, które mogą mieć wpływ na warunki wykonania nowoprojektowanej inwestycji.

wiertnica
Wiertnica małogabarytowa WAMET H16G

Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Wykonywanie wierceń geotechnicznych małośrednicowych Ø100 mm
Wykonywanie wierceń geotechnicznych małośrednicowych Ø100 mm

Dzięki wykonanym badaniom gruntu można:

  • mieć pewność, że budynek nie ulegnie awarii z powodu występowania słabych gruntów (pękanie ścian albo zapadające się fundamenty),
  • zminimalizować ryzyko wystąpienia kosztownych lub wręcz nieodwracalnych uszkodzeń konstrukcji;
  • zaoszczędzić na wykonaniu fundamentów;
  • odpowiednio zaprojektować fundamenty i ich izolację;
  • w razie potrzeby zaprojektować odwodnienie;
  • ustalić poziom wód gruntowych;
  • zgodnie z obowiązującym prawem złożyć dokumentacje projektową do urzędu.
Wykonywanie sondowania dynamicznego sondą SD-30
Wykonywanie sondowania dynamicznego sondą SD-30

Firma Thermoprojekt w ramach kompleksowej obsługi klientów do uzyskania pozwolenia na budowę wykonuje poprzez sprawdzone firmy geologiczne w/w opracowania. Badanie geologiczne są niezbędne zarówno dla potrzeb nowych projektów jak i dla adaptacji projektów gotowych.
Każdy projekt konstrukcji musi być poprzedzony analizą konstruktora, który uwzględnia w obliczeniach dane z dokumentacji lub opinii geologicznej. Brak danych na temat podłoża jest jedną z najczęstszych przyczyn zbyt „słabych” konstrukcji budynków i prowadzi w konsekwencji do awarii. Sposób naprawy jest wtedy bardzo trudny a koszty wysokie.
W naszym biurze projektowym zawsze wykonujemy analizę podłoża pod fundamenty. Każdy z inwestorów i klientów Thermoprojektu może być pewien, że jego obiekt jest posadowiony zgodnie z Polską Normą i innymi obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Przykładowy przekrój geotechniczny
Przykładowy przekrój geotechniczny